Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
OkrúhleHľadať
 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v OkrúhlomVytlačiť
 

OBEC OKRÚHLE
V zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy v Okrúhlom
Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
- prvá atestácia alebo jej náhrada v zmysle § 61, ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný životopis,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11, zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- prihláška na výberové konanie.
Uzávierka prijímania prihlášok je 20.06.2019
Prihlášky s označením „Výberové konanie – Materská  škola Okrúhle“ posielajte alebo osobne doručte na adresu: Obecný úrad Okrúhle 131 090 42 Okrúhle.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Ing. Martin Jech, starosta obce


 


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka